Środowisko

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym
1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 rok ( 12 miesięcy )
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA dr n.med.Jarosław Doliński
43 – 303 Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska 132

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593)
I. Wykaz źródeł promieniowania
Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
• Stomatologiczny punktowy KODAK 2200 firmy KODAK – decyzja nr 182/2011 z dnia 16 maja 2011
• Stomatologiczny panoramiczny KODAK 9000 C 3D firmy KODAK – decyzja nr 182/2011 z dnia 16 maja 2011

Jednostka posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni .
Udokumentowane pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu.

II. Pracownie RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.
Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych : Gabinet RTG .
W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii „B” oraz pacjent.
Granice terenu nadzorowanego oznakowane zgodnie z w/w rozporządzeniem, na drzwiach do wymienionych pomieszczeń umieszczone tabliczki informacyjne.

Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ostrzegawcze.

III. W Jednostce prowadzona jest dozymetria środowiskowa proponowane ograniczniki dawek do 6 mSv na rok.
Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni „B”.
Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2020 do 31.12. 2020 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia .
Ewidencja dawek po uzyskaniu odczytów z bieżącego okresu pomiarowego – zostanie przekazana do kierownika jednostki.
Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach
Personel na posiada aktualne szkolenie w zakresie

Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie
.- wykaz aktów prawnych
- zakładowy plan postępowania awaryjnego
- program zapewnienia jakością

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg

na zdrowie ludzi i na środowisko

Rok 2021

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.),
informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

Jarosław Doliński

Ul. Cieszyńska 132, 43-303 Bielsko -Biała

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegająca na:
 uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
1. Aparat stomatologiczny do zdjęć punktowych Kodak 2200 firmy Kodak
2. Stomatologiczny panoramiczny z przystawką cefalometryczną Kodak 9000 C 3D
firmy KODAK
 uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania
jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni
rentgenowskich
1. Pracownia rentgenowska
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg
oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/
1. Decyzja nr 156/2017 z dnia 12-04- 2017– Śląski Wojewódzki Inspektor
Sanitarny
2. Decyzja nr 157//2017 z dnia 12-04-2017 - Śląski Wojewódzki Inspektor
Sanitarny

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie
jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data
wydania – nie dotyczy
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny
zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali
zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest

na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych dozymetrycznych w
sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych
określonych dla pracowników.
W dniu 30-03-2017 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki
promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Kodak 2200 oraz Kodak 9000C 3D
firmy KODAK podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi
oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby
z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku
pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku
dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej
z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy
technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności
oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane
przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych
12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są
uwalniane substancje promieniotwórcze.

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

Jarosław Doliński

Ul. Cieszyńska 132, 43-303 Bielsko -Biała

Bielsko – Biała , 9/05/2022 r.

Informacje charakteryzujące źródła promieniotwórcze.

Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego
stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja
aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu,
a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów
oceny klinicznej aparatu

Zgodnie z art. 7a. dnia 29 listopada 2000r – Prawo Atomowe tekst jednolity z dnia 16 września 2021 r
(Dz.U. 2021 poz. 1941) w/w jednostka spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie pracy z urządzeniem
wytwarzającym promieniowanie jonizujące.
1. Osoby zatrudnione do obsługi aparatu RTG posiadają wymagane uprawnienia.
Zostały przeszkolone z obsługi i zapoznały się instrukcją pracy z aparatem RTG.
Zapoznały się z dokumentacją Gabinetu Stomatologicznego RTG.
Aparat zainstalowany posiada dokumenty potwierdzające wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych.
2. Aparat RTG został zainstalowany przez autoryzowany serwis i będzie podlegał regularnym przeglądom.
3. Po instalacji wykonano testy akceptacyjne i testy specjalistyczne.
Testy specjalistyczne będą wykonywane co roku lub po każdej istotnej naprawie mających wpływ na
jakoś obrazu.
4. Testy podstawowe są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Aparat RTG w/w jednostce wyposażone są radiografie bezpośrednią.
6. Raz do roku przeprowadzana jest analiza badań odrzuconych.
7. Rad do roku w/w jednostce przeprowadzany jest audyt kliniczny wewnętrzny z zakresu wykonywanych
procedur medycznych z użyciem aparatu RTG.
8. Inspektor Ochrony Radiologicznej raz do roku wydaje kierownikowi w/w jednostki opinię w zakresie
ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

Jarosław Doliński

Ul. Cieszyńska 132, 43-303 Bielsko -Biała